Commissie Bunkering

De Commissie Bunkering legt zich toe op de problemen waarmee ondernemingen die instaan voor de bevoorrading van schepen worden geconfronteerd. Binnen de Commissie Bunkering wordt zowel geijverd voor de belangen van ondernemingen die instaan voor de bevoorrading van de binnenvaart en visserij als voor ondernemingen die actief zijn in de zeevaartbunkering. De Commissie waakt er over dat de Belgische bunkersector competitief blijft t.o.v. de buurlanden. Zo werd met succes de Apetra-bijdrage op gasolie geleverd aan schepen ongedaan gemaakt. Ook werkte de Commissie mee aan de totstandkoming van een regelgeving inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart.  Ook inzake het grensoverschrijdend bunkeren streeft de Commissie er naar de accijns- en douaneprocedures te vereenvoudigen, teneinde de competitiviteit van de Belgische bunkerbedrijven te vrijwaren.

terug