Commissie Vaste Brandstoffen

Ontstaan uit de steenkoolbranche, heeft de Federatie haar roots nooit verloochend en steeds de belangen van de handelaars in vaste brandstoffen verdedigd. Niettegenstaande het aantal handelaars in steenkool, bruinkool en petroleumcokes sinds de jaren 1970 sterk is gedaald, blijft steenkool – gezien de vrij gunstige en stabiele prijs – voor menig consument een aantrekkelijk alternatief. De inspanningen van de Commissie om het product te herpositioneren en het negatief imago af te schudden, hebben duidelijk resultaat opgeleverd. De Commissie blijft zich inzetten voor de promotie van antraciet, maar ijvert ook voor de belangen van handelaars in pellets en brandhout. Ook de informatieverstrekking aan de consument wordt niet uit het oog verloren. Naast het opstellen en verspreiden van folders, werkt de Commissie nauw samen met het Antigifcentrum om de consument te sensibiliseren voor het risico op CO-intoxicatie. Tenslotte werkt de Commissie mee aan de voorbereiding van nieuwe regelgeving inzake vaste brandstoffen.

terug