Commissie Vloeibare Brandstoffen

De Commissie Vloeibare Brandstoffen spitst zich vooral toe op dossiers die verdelers van huisbrandolie aanbelangen. Zo ijvert de Commissie er o.m. voor om rechtstreeks betrokken te worden bij de onderhandelingen over het Programmacontract en de daarin voorziene distributiemarges. Ook dringt de Commissie, zowel bij de federale overheid als bij de Europese instanties er op aan dat brandstoffenhandelaars bij wanbetaling of faillissement van de klant , de door henzelf voorgefinancierde accijnzen op de geleverde brandstof kunnen recupereren. Andere belangrijke dossiers van de Commissie Vloeibare Brandstoffen betreffen o.m. de oprichting van een fonds voor stookolietanks, het herstel van de fiscale neutraliteit tussen huisbrandolie en aardgas, de strijd tegen de vooroordelen over groepsaankopen van huisbrandolie, de steeds wijzigende ADR-reglementering, de erkenning van ADR-opleidingen voor de berekening van de verplichte 35 uur permanente vorming, een versoepeling van al te strenge bepalingen in de milieuwetgeving van de respectieve gewesten, … enz. Een ander heet hangijzer van de Commissie is de strijd tegen de fraude, welke het imago van de sector en de bonafide handelaars enorme schade berokkenen.
Wat de promotie van huisbrandolie betreft, verleent de Commissie, via de in haar schoot opgerichte Commissie Pub Marketing, gemotiveerd advies aan Informazout en beveelt bepaalde acties aan. Ook volgt de Commissie van nabij de werkzaamheden van het Sociaal Verwarmingsfonds en Cedicol.

terug