Kilometerheffing

Auteur: 
Johan Mattart
Category: 

Standpunt en desiderata van BRAFCO

Naar aanleiding van de manifestatie die, op initiatief van de drie transportfederaties, op 18 juni doorgaat in Brussel,  wijst de vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO) op de specifieke impact die de invoering van de kilometerheffing heeft op de sector van de brandstoffendistributie en dringt aan op een overleg met de bevoegde overheden.

Niettegenstaande BRAFCO begrip heeft voor de eisen van de transportsector, die tot doel hebben de concurrentiepositie van de Belgische transportondernemingen te verbeteren, roept de Federatie haar leden niet op om aan de manifestatie deel te nemen. De situatie van de transportondernemingen is immers verschillend van deze van de brandstoffenhandelaars, wat een verschillende aanpak rechtvaardigt. Niettemin staat het alle leden van BRAFCO vrij – indien zij dit wensen - om aan de optocht door de straten van Brussel deel te nemen.

In tegenstelling tot de transportsector, kunnen de ondernemingen die instaan voor de distributie van petroleumproducten deze meerkost niet doorrekenen in hun distributiemarge.  Een herziening van de “Programma-overeenkomst” dient dus onderhandeld te worden om, eens te meer, een negatieve impact op de rentabiliteit van de sector te vermijden. BRAFCO herhaalt dan ook haar eis om als volwaardige partij te kunnen deelnemen aan de onderhandelingen over de Programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximumverkoopprijzen van aardolieproducten, teneinde o.m. inspraak te krijgen bij de vastlegging van de distributiemarge.

Daarnaast pleit BRAFCO er bij de federale overheid op aan voor om de meerkost van de kilometerheffing te compenseren via een verlaging van de patronale lasten, wat de competitiviteit van alle ondernemingen die personeel tewerkstellen, ten goede zal komen.

Op het niveau van de gewestregeringen pleit BRAFCO er voor om de huidige regeling inzake de technische controle van ADR-voertuigen af te stemmen op deze in de buurlanden en ADR-vervolmakingscursussen op te nemen in de verplichte 35 uur opleiding vakbekwaamheid.

BRAFCO  geeft altijd de voorkeur aan een constructief overleg en hoopt met de bevoegde overheden tot een voor de sector aanvaardbare oplossing te komen.

 

- Einde persbericht -

Voor meer informatie, contacteer : Johan Mattart, algemeen directeur Brafco : 0476/44.36.29

 

Over BRAFCO

De vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, kortweg « BRAFCO » genoemd, is een erkende representatieve beroepsvereniging die sedert 1946 ijvert voor de verdediging van de belangen van ondernemingen actief in de handel en de distributie van brandstoffen, motorbrandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten.

De bij de Federatie aangesloten ondernemingen zijn actief in de handel, de distributie, het vervoer en/of de opslag van :

  • vloeibare brandstoffen (huisbrandolie (“mazout”), gasolie extra, lamppetroleum, kerosine, zware stookolie, …)

  • motorbrandstoffen (benzine, diesel, LPG, biobrandstoffen, …)

  • scheepsbrandstoffen (marinefuels voor binnenvaart en zeevaart)

  • vaste brandstoffen  (pellets, brandhout, steenkool, bruinkool, cokes, …)

  • gasvormige brandstoffen (propaan, butaan, …)

  • smeermiddelen en vetten (motoroliën, industriële oliën, …)

Met een marktaandeel van meer dan 90% is BRAFCO de meest representatieve beroepsorganisatie van onafhankelijke operatoren in de sector. Zij telt zowel zelfstandige ondernemers, familiale kmo’s als grote ondernemingen.  Daarnaast vertegenwoordigt zij ongeveer een derde van het aantal tankstations in België.

Het imago van de sector is voor de Federatie zeer belangrijk. In dit kader dienen de bij de Federatie aangesloten operatoren zich te engageren om de Ethische Code en het Kwaliteitscharter van de sector na te leven. Als erkende opleidingsinstelling, die bovendien het kwaliteitscertificaat Qfor heeft behaald, beoogt de Federatie ook een doorgedreven professionalisering van de sector. 

De Federatie vertegenwoordigt de sector bij de onderhandelingen tussen de sociale partners binnen het paritair comité voor de brandstoffenhandel. Op Europees vlak neemt zij actief deel aan de werkzaamheden van de Europese Conferentie van Brandstoffenhandelaars en Eurofuel. Verder biedt de Federatie gespecialiseerde publicaties en een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder opleidings- en bijscholingscursussen. BRAFCO neemt tevens het secretariaat van het Sociaal Fonds waar.

Voor meer info, zie http://www.brafco.be