Volatiele olieprijzen : kan u uw bestelling huisbrandolie of propaangas afzeggen ?

Auteur: 
Johan Mattart

En welke prijs is van toepassing wanneer de levering niet onmiddellijk kan gebeuren ?

Stel : u verwarmt uw woning met huisbrandolie of propaangas en u heeft vorige week 2000 liter van deze brandstof besteld. Een goede beslissing, want u heeft op dat ogenblik uw brandstof aanzienlijk goedkoper kunnen aankopen dan wanneer u begin dit jaar deze zou hebben aangekocht.

Maar intussen zijn de prijzen van de olieproducten verder gedaald en zegt u misschien bij uzelf “Had ik nog maar wat gewacht ….”.  Want een nog lagere prijs betalen, zou voor uw portemonnee natuurlijk nog interessanter zijn.

Indien de brandstof intussen geleverd is, en uw tank opnieuw tot de nok is gevuld, zal u daar vrede moeten mee nemen en mag u uw brandstofleverancier en zijn personeel eigenlijk dankbaar zijn dat zij – in volle coronacrisis, en dus met gevaar zelf besmet te worden ! – u zo snel mogelijk hebben geholpen. Iedereen wou de laatste weken immers nog snel zijn/haar tank laten vullen vooraleer de prijs terug de hoogte zou ingaan ….

Maar misschien heeft de brandstoflevering nog niet kunnen plaatsvinden …. Zou u in dat geval uw bestelling kunnen annuleren en bij een andere brandstoffenhandelaar opnieuw bestellen, zodat u tegen een nog lagere prijs kan aankopen ?

Het antwoord is : NEE, en wel om volgende redenen :

Vooreerst ondergaan brandstoffenhandelaars zelf de volatiliteit van de markt en moeten ze zich hiertegen indekken. Dit betekent dat, wanneer u huisbrandolie of propaangas bestelt, de leverancier deze volumes contracteert bij zijn leverancier (groothandelaar of oliemaatschappij) aan een vastgelegde prijs. De handelaar kan dus niet zomaar zijn verkoopprijs verlagen daar hij in dat geval met verlies zou verkopen, wat wettelijk verboden is.

Bovendien is in het Wetboek Economisch Recht een uitzondering voorzien op het herroepingsrecht bij verkoop op afstand. Artikel  VI. 53. van de wet van 21 december 2013 zegt in dit verband o.m. het volgende :

De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:
  1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;”

Daar de prijs van de olieproducten beïnvloed wordt door o.m. schommelingen op de financiële markt, kan u dus een bestelling van huisbrandolie of propaangas niet afzeggen. U is m.a.w. gebonden aan hetgeen overeengekomen werd op het ogenblik van de bestelling.

Het is dan ook belangrijk duidelijke afspraken te maken tijdens de bestelling omtrent de hoeveelheid en de prijs. Wat dit laatste betreft, kan een vaste prijs (uitgedrukt in eurocent/l., incl. of excl. BTW) worden afgesproken, wat meestal het geval is wanneer de levering zeer snel na de bestelling kan plaatsvinden.  Wanneer de leveringstermijn oploopt of wanneer de handelaar nog geen vaste prijs kan mededelen, wordt best het principe afgesproken : wordt voor de prijsbepaling rekening gehouden met de officiële maximumprijs die van toepassing is op de dag van bestelling, dan wel met die van toepassing op de dag van de levering ?

Goede afspraken maken goede vrienden…

Tot slot nog dit : de kleine minderheid die zich verongelijkt voelt omdat de brandstoffenhandelaar bij wie een bestelling werd geplaatst, zich baseert op de officiële maximumprijs van de dag van bestelling (en niet op die van de dag van de levering) kunnen zich misschien eens afvragen hoe zij zouden reageren indien de prijs tussen de bestelling en de levering niet gedaald, maar fors gestegen was. De prijs van de dag van bestelling zou dan allicht geen probleem meer zijn, de prijs van de dag van levering des te meer …