Nieuws

Johan Mattart

in de door waterellende getroffen regio’s in het Waals gewest

Johan Mattart

Brafco trekt naar Grondwettelijk Hof

vincent.orts@brafco.be

De stookoliesector1 in ons land heeft vandaag met de overheid een akkoord bereikt omtrent het kader voor de erkenning van het bodemsaneringsfonds Promaz. Dit Fonds wordt gecreëerd om de eigenaar of gebruiker van een gasolietank financieel te ondersteunen bij de bodemsanering indien er bodemverontreiniging is veroorzaakt door een lek in deze opslagtank of de leidingen. De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende stookolietank overschrijdt vaak de financiële middelen van particulieren. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar dankzij een financiële ondersteuning van Promaz. Na de bodemsanering van tankstations, via Bofas, is de sector verheugd dat er nu werk kan gemaakt worden van de bodemsanering als gevolg van lekkende stookolietanks bij particulieren.    

Johan Mattart

Vanaf 2026 zullen enkel nieuwe bedrijfsvoertuigen met « zero emissie » nog fiscaal aftrekbaar zijn.

vincent.orts@brafco.be

Vier kandidaat-chauffeurs zijn reeds met hun opleidingstraject begonnen in ondernemingen actief in de brandstoffenhandel. 

vincent.orts@brafco.be

Een studie van RDC Environment op vraag van Informazout toont aan dat de broeikasgasuitstoot van een verwarmingsinstallatie op aardgas, gemeten over een periode van 20 jaar, 22% hoger is dan bij stookolieverwarming. De voornaamste reden hiervan is de stopzetting van de invoer van Nederlands aardgas, waardoor België voor zijn aardgasbevoorrading genoodzaakt wordt beroep te doen op invoer vanuit andere, verder gelegen regio’s.

vincent.orts@brafco.be

Het Ministerieel besluit van 28 juli 2020 tot verlenging van de erkenning van de vzw  "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verwarmingsfonds" werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2020.

Johan Mattart

Gemeenschappelijke verklaring sociale partners PC127

Johan Mattart

De Inspecteur (van Radio 2) gaat na of dat kan ….