Privacy policy

In het kader van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij u graag de hierna volgende informatie mee over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BRAFCO.

Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars VZW (BRAFCO)
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel

Een vraag over uw gegevens? Contacteer: privacy@brafco.be

U kunt ook steeds de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via commission@privacycommission.be.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacy verklaring betreft hoofdzakelijk de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere leden, klanten, prospecten en van hun personeel, van personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en van personen waarmee BRAFCO en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt BRAFCO ?
En wat is de grond voor deze verwerking?

BRAFCO houdt bij:

 • Uw contactgegevens: bijvoorbeeld naam, voornaam, aanspreektitel, taal, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, functie binnen uw organisatie ...

Als u een medewerker bent van een BRAFCO-lid of van één van de verbonden bedrijven van een BRAFCO-lid, gebruiken we deze gegevens in het kader van de diensten die BRAFCO verleent aan zijn leden.

Als u een persoon bent waarmee BRAFCO en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten, zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, ander academisch personeel enz. gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van BRAFCO om de belangen van haar leden en van de sector van de handel in en vervoer van brandstoffen in het algemeen te behartigen.

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of voor één van onze evenementen:

 • Registreren we uw gegevens met uw akkoord, OF
 • Wanneer we uw gegevens van een derde hebben ontvangen, gebruiken we deze in het kader van de missie van BRAFCO om de belangen van de ondernemingen te behartigen.

U kunt zich altijd op een eenvoudige manier uitschrijven.

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met BRAFCO (vb. een leverancier, een huurder, een klant …), gebruiken we deze gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

Als u BRAFCO contacteert, bijvoorbeeld met een vraag om informatie, dan gebruiken we deze gegevens in het kader van de behandeling van uw verzoek.

Als u BRAFCO bezoekt, gebruiken we deze gegevens in het kader van de fysieke beveiliging van het gebouw.

Als u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we plaatsen.

 • Informatie over uw professionele interessedomeinen: bijvoorbeeld sociaal recht, fiscaliteit, economie en conjunctuur, energie …. Wij gebruiken deze gegevens wanneer u hebt toegestemd om uitnodigingen te ontvangen voor de evenementen van BRAFCO.
 • Voor welke BRAFCO-evenementen u zich heeft ingeschreven. Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent deze evenementen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

BRAFCO kan van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u te contacteren voor prospectie. Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van externe partners gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een marketingprofiel.

Wat doet BRAFCO met deze gegevens?

 • Als u een medewerker bent van een BRAFCO-lid of van één van de verbonden bedrijven van een BRAFCO-lid:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van BRAFCO. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van BRAFCO aan haar leden vb. communicatie, vergaderingen, Werkgroepen en Commissies in het kader van het BRAFCO-lidmaatschap van uw organisatie of onderneming.

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van BRAFCO, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door BRAFCO.

 • Als u een persoon bent waarmee BRAFCO en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten:

Uw gegevens worden verwerkt in het kader van de missie van BRAFCO om de belangen van de ondernemingen in de sector te behartigen.

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven:

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:

 1. de opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader.
 2. Voor het algemeen klantenbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 3. Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 4. Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van BRAFCO, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door BRAFCO.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met BRAFCO:

Uw gegevens worden verwerkt:

 1. Voor de opvolging van de bestelling en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 2. Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.
 • Als u onze website bezoekt:

Uw gegevens worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren en voor de opmaak van anonieme statistieken m.b.t. de kwaliteit van de website.

 • In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden, in principe, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen kunnen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan onderaannemers in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van BRAFCO;
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Hoe lang houdt BRAFCO uw gegevens bij?

BRAFCO houdt uw persoonsgegevens bij tot het moment waarop uw relatie met BRAFCO een einde neemt (vb. u bent niet langer medewerker van een BRAFCO-lid, u bent niet langer werkzaam op een kabinet, u bent niet langer een contractspartij van BRAFCO, u schrijft zich uit voor de nieuwsbrief enz.), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt vb. een wettelijke verjaringstermijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

BRAFCO baseert de verwerking van persoonsgegevens in geen geval uitsluitend op geautomatiseerde besluitvorming.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. 

Uw rechten?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@brafco.be. U zal gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen.

U kunt uw gegevens altijd raadplegen.

Als uw gegevens niet correct zijn, kunt u vragen dat BRAFCO ze corrigeert, aanvult en/of actualiseert.

Uw gegevens zijn overdraagbaar wanneer ze verwerkt worden met uw toestemming en/of met geautomatiseerde middelen.

In bepaalde gevallen (zoals voorzien door de artikelen 17, 18 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)  kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door BRAFCO en/of vragen dat BRAFCO uw gegevens wist.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. Deze intrekking geldt dan uitsluitend voor de toekomst.

U kunt zich bovendien steeds richten  tot de Gegevensbeschermingsautoriteit voor vragen of klachten, via commission@privacycommission.be.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

BRAFCO behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.