BPU en Brafco bundelen hun krachten !

Auteur: 
Johan Mattart

.... in het belang van de leden en de sector

De vzw Belgische Petroleum Unie, kortweg « BPU » genoemd, en de vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, kortweg  « BRAFCO » genoemd, bundelen hun krachten en vormen voortaan één enkele beroepsfederatie.

De vzw BPU en de vzw BRAFCO hebben besloten om voortaan hun krachten te bundelen en één gezamenlijke onafhankelijke beroepsfederatie uit te bouwen.  Deze integratie werd mogelijk gemaakt dankzij de statutaire hervorming van de vzw BRAFCO eerder dit jaar. Daarin heroriënteerde zij zich van een confederatie van regionale beroepsverenigingen naar een beroepsorganisatie waar ondernemingen rechtstreeks kunnen bij aansluiten. De leden zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke federatie de belangen van de onafhankelijke operatoren in de sector nog beter zal kunnen behartigen door het voeren van een gezamenlijke constructieve dialoog met de verschillende politieke en administratieve overheden, instellingen en organisaties. Ook voor deze externe partners zal de integratie de éénduidigheid ten goede komen.

Binnen de nieuwe BRAFCO, waarin aparte commissies zich buigen over vloeibare brandstoffen, motorbrandstoffen, scheepvaartbrandstoffen, vaste brandstoffen, gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en sociale zaken, werd ook een overlegorgaan opgericht dat zich toelegt op de problemen en uitdagingen waarmee invoerders en erkend entrepothouders worden geconfronteerd. Hierdoor worden alle onderwerpen van alle ledengroepen afgedekt.

De juridische vorm van de integratie zal erin bestaan dat de vzw BPU haar activa zal overdragen aan de vzw BRAFCO. De lidmaatschappen bij het Europese UPEI, bij VOKA en bij UWE worden eveneens overgedragen. Het is tevens de bedoeling dat de bestuursmandaten die BPU bekleedt in de nv APETRA, de vzw BOFAS en de vzw’s INFORMAZOUT en CEDICOL door het nieuwe BRAFCO worden overgenomen, waarbij in principe dezelfde natuurlijke personen de vertegenwoordiging zullen waarnemen. Omdat BRAFCO reeds voldoende vertegenwoordigd is in FAPETRO en in de vzw Sociaal Verwarmingsfonds is voor deze organisaties de overdracht van mandaten niet nodig.

De zetel van de nieuwe BRAFCO blijft ongewijzigd: Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel. Tel.: 02 502 42 00. E-mail info@brafco.be. Voor de lopende zaken en tot aan de voltooiing van de integratie blijven ook de contactgegevens van de vzw BPU ongewijzigd: Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde. Secretaris Generaal, Joris Schoofs, tel.: 0477 50 19 23. E-mail info@bpu-upb.be