Verbod op plaatsing stookolieketels ingegeven door belangenvermenging ?

Auteur: 
Johan Mattart

Klimaatargument verdoezelt ware reden ...

Op 6 oktober werd in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 goedgekeurd. Indien het voorstel van decreet ook in de plenaire vergadering wordt goedgekeurd – wat doorgaans een formaliteit is – is het vanaf 1 januari 2022 niet meer toegestaan een stookolieketel te vervangen door een andere stookolieketel “wanneer er een aardgasnet in de straat beschikbaar is”.

Het voorstel van decreet speelt dus in de kaart van de aardgasleveranciers, maar ook van de netbeheerders, die zonder uitbreiding van hun distributienet, deze verder kunnen rentabiliseren. Hoe meer gebouwen op het bestaande aardgasnet worden aangesloten, hoe rendabeler voor de exploitanten van het net. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het voorstel van decreet uit de pen komt van de heer Andries Gryffroy, die naast Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator voor N-VA, de voorzittershamer hanteert van Publigas, het financieel vehikel van de Belgische gemeenten dat 77% controleert van Fluxys, dat op zijn beurt instaat voor de invoer en het transport van aardgas.

Het hoeft dan ook evenmin te verwonderen dat de indieners van het voorstel van decreet doof zijn voor het argument van de sector dat het beoogde verbod contraproductief is en de burger enkel op kosten zal jagen (plaatsen nieuwe ketel, ledigen en verwijderen tank, plaatsen gasleidingen in woning, …), maar het klimaat niet ten goede zal komen. Meer nog, uit de toelichting bij het voorstel van decreet blijkt dat evenmin rekening wordt gehouden met de wetenschappelijke LCA-studie van het milieubureau RDC Environment, die duidelijk aantoont dat verwarmen met aardgas niet beter is voor het leefmilieu dan verwarmen met huisbrandolie, wel in tegendeel. Niettegenstaande deze studie onderworpen werd aan een peer review door de KU Leuven, de ULiège en het ingenieursbureau Deplasse, verschuilen de initiatiefnemers van het decreet zich achter de bevindingen van een door EnergyVille aangestelde expert die de studie op diplomatieke wijze naar de prullenmand verwijst.

Opvallend is dat de Vlaamse regering op 21 mei jl., datum waarop het voorstel van decreet werd neergelegd, een subsidie van 3 miljoen euro toekende aan EnergyVille, dat ook gesponsord wordt door o.m. Eneco, Engie en Luminus …. niet toevallig drie aardgasleveranciers.

Er kunnen dus vragen worden gesteld bij het sérieux van het door de indieners van het voorstel van decreet aangehaalde klimaatargument om het verbod te verdedigen.  Ook het door de heer Robrecht Bothuyne, die namens CD&V het voorstel van decreet mee ondertekende, geuite argument dat stookolieketels minder performant zouden zijn dan aardgasketels, wordt zelfs door de Vlaamse administratie tegengesproken….

Het moge duidelijk zijn dat het verbod op de plaatsing van stookolieketels niet ingegeven is vanuit klimaatoverwegingen, maar hier andere belangen spelen.

Hoe dan ook, de champagnekurken zullen ongetwijfeld  geknald hebben op de zetel van Publigas …

 

Johan Mattart, Algemeen directeur Brafco