Nieuws

brafco

Marc Brykman, Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder van Belgian Shell en van Shell Luxembourgeoise, is benoemd tot Voorzitter van de Belgische Petroleum Federatie. In die functie volgt hij Eric de Menten de Horne, Directeur-Generaal van Total Fina Elf Belgium, op. Deze beëindigt hiermee zijn 3 jaar durend mandaat van Voorzitter.

Marc Brykman, 57 jaar oud, is burgerlijk ingenieur en heeft heel zijn carrière bij Shell gewerkt. Hij vertegenwoordigt ook de Groep Royal Dutch/Shell bij de Europese Unie.

brafco

In een recent interview met Brandstoffen (maart 2001, nr. 3) haalde Alain Zenner, Regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en met de strijd tegen grootschalige fiscale fraude, enkele besluiten aan van de Onderzoekscommissie over de georganiseerde misdaad. Wat de fraude met petroleumproducten betreft, wees hij zonder aarzelen de Pakistaanse maffia met de vinger. Deze week werd in het hele land een grootscheepse huiszoeking gehouden bij 140 service-stations, de meeste uitgebaat door Pakistanen. Deze operatie† met codenaam "Napalm"† had als doel onregelmatigheden inzake accijnzen en sociale wetgeving op te sporen. De Federatie juicht dit eerste initiatief toe en herinnert eraan dat alle brandstoffenhandels aangesloten bij de Federatie het ethische principe van het beroep hebben onderschreven.

brafco

De Confederatie Bouw stelt vast dat volgens deskundigen de conjunctuur algemeen gunstig zou blijven voor de bouw. Zij vinden immers dat de Belgische economie in een nieuwe fase van hoogconjunctuur is getreden met een groei van ruim 3,5% in 2000, waardoor zij de komende jaren boven haar historisch potentieel (2,3 à 2,5%) kan blijven. Batibouw 2001 gaat alvast onder een goed gesternte van start. Bezoekers die een verwarmingsinstallatie willen kopen of vernieuwen moeten zeker naar Paleis 12 (Verwarming-Energie), waar o.m. Informazout met een stand aanwezig is. Zie ook www.batibouw.com.

brafco

Op voorstel van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de Minister van Financiën heeft de Ministerraad beslist om:


  • de accijnzen op de zwavelarme brandstoffen te verminderen met 65 centiemen: voor benzine vanaf 1 maart en op diesel vanaf 1 oktober;

  • geleidelijk de belasting op de inverkeerstelling af te schaffen voor minder vervuilende wagens (LPG en euronorm 4) waarbij op een gemoduleerde manier het huidige stelsel van belasting op de inverkeerstelling van tweedehandsvoertuigen wordt herzien;

  • tegen 30 juni een hervorming van de verkeersbelasting voor te bereiden om op lange termijn beter rekening te houden met de uitstoot.

De Minister van Financiën is ermee belast om de verschillende maatregelen te realiseren.

brafco

De Raad van State bracht onlangs haar advies uit over het wetsontwerp dat de financiering van de energiecheques moet regelen. Ter herinnering: op 15 september voerde de regering het systeem van energiecheques in, waarmee ze een tussenkomst voorzag in de kosten van huisbrandolie voor bepaalde groepen met een laag inkomen. Volgens de staatssecretaris van Energie heeft de Raad van State geen bezwaren ten gronde bij het wetsontwerp dat de petroleumsector verplicht een bijdrage te betalen, maar stelt wel voor in het wetsontwerp op te nemen dat de bijdrage niet mag worden doorgerekend aan de consument. Het wetsontwerp zal worden aangepast, rekening houdend met de opmerkingen van de Raad van State. Daarna gaat het wetsontwerp opnieuw naar een interkabinettenwerkgroep en bespreekt de ministerraad het nog.